โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนลำภู

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
Building site อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
Building site
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
Building site ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
โรงเรียนบ้านปานลำพู หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
โรงเรียนบ้านปานลำพู สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
Building site ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2520
Building site รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2523