โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ความคิดสร้างสรรค์ และการแยกแยะ ความสามารถที่มีในตัวของนักพัฒนาในด้านต่างๆ ของมนุษย์

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถที่ครอบคลุมเฉพาะมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถในการสร้างความคิดใหม่ การค้นพบและการสร้างสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยาที่จำเป็นในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้สำเร็จ เพราะประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมของปัจจัยที่ซับซ้อนและหลายปัจจัย ได้แก่ ความรู้ สติปัญญา ความสามารถและคุณสมบัติบุคลิกภาพ

การที่บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการแยกแยะความสามารถ ตัวอย่างเช่น การสร้างแนวคิดใหม่ ทฤษฎีใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ วิธีการใหม่และการสร้างผลงานใหม่ ล้วนแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นชุดของกิจกรรมทางจิตระดับสูงที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องใช้ร่างกายและสติปัญญาในระดับสูง รวมถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ในระดับสูงสุด

“ความคิดสร้างสรรค์”เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่แท้จริง มีการสร้างผลลัพธ์อันมีค่าให้กับสังคมเสมอมา แก่นแท้ของประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์คือ ผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน

 

ความคิดสร้างสรรค์

 

มีแนวโน้ม 2 ประการ อย่างหนึ่งคือ ไม่ถือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ แต่ให้พิจารณาว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการ จึงทำให้เกิดความแปลกใหม่และมีคุณค่า สิ่งที่สองคือ ไม่ใช่กระบวนการแต่เป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ไม่เพียงแต่เป็นความสามารถ แต่ยังเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ใหม่

ปัญหาของความคิดสร้างสรรค์เป็นของสาขาจิตวิทยา ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น หากสังคมเพิกเฉยต่อการวิจัยดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลความรู้ รวมถึงความสามารถในการซึมซับความรู้ ความสามารถในการจำความรู้ ความสามารถในการเข้าใจความรู้ การซึมซับความรู้ การรวบรวมความรู้ การเรียนรู้เทคโนโลยีระดับมืออาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีการปฏิบัติงานจริง

การสะสมประสบการณ์จริง การขยายความรู้ การนำความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหาเป็นรากฐานของความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ใดๆ แยกออกจากความรู้ไม่ได้ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจะเอื้อต่อความคิดที่มากขึ้นเรื่อยๆ การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การระบุและการทำให้เข้าใจง่าย การปรับเปลี่ยนและการแก้ไขความคิด

นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการนำไปปฏิบัติและทดสอบโปรแกรมสร้างสรรค์ เพราะเอื้อต่อการเอาชนะปมด้อยทางจิตวิทยา มีส่วนช่วยในการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ความฉลาดคือ การสังเคราะห์ความฉลาด รวมถึงความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงความเข้าใจที่เฉียบแหลมเฉพาะตัว

ความสนใจที่มีสมาธิสูง หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพและยาวนาน การทำงานที่ยืดหยุ่นตลอดจนความสามารถในการเชี่ยวชาญ การใช้หลักการเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์เป็นต้น เพราะเป็นส่วนสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ของบุคลิกภาพรวมถึงเนื้อหาเช่น เจตจำนงและความรู้สึก เพราะถูกสร้างขึ้นและพัฒนาผ่านกิจกรรมการปฏิบัติทางสังคมบนพื้นฐานของคุณภาพทางสรีรวิทยาของบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและประวัติศาสตร์บางอย่าง มันเป็นคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ที่แสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ คุณภาพดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความคิดสร้างสรรค์ และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะ ความยืดหยุ่นจากการคิด สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและทำการอนุมานจากกันและกันได้

หากไม่ถูกรบกวนโดยง่ายจากแบบแผนทางจิตเช่น การตรึงหน้าที่ ดังนั้นจึงสามารถผลิตความคิดที่ไม่ธรรมดาและเสนอแนวคิดใหม่ได้ ความคล่องแคล่วเป็นปฏิกิริยาที่รวดเร็ว เพราะสามารถแสดงแนวคิดเพิ่มเติมได้ในระยะเวลาอันสั้น การสร้างตามชื่อหมายถึง การสร้างสิ่งใหม่ก่อน ในการสร้างสรรค์คือการสร้างบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

การสร้างเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนของมนุษย์ ดังนั้นหากเราต้องการให้คำจำกัดความอย่างมีประสิทธิผล เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การสร้างเองประกอบด้วยกระบวนการสร้างและผลลัพธ์ของการสร้าง การสร้างจะต้องเป็นกระบวนการที่ใช้งานได้จริง พร้อมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

ประการที่สอง กระบวนการที่ใช้งานได้จริง ควรมีผลลัพธ์ที่เป็นต้นฉบับด้วย ดังนั้นการสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการที่ใช้งานได้จริง พร้อมประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับผลลัพธ์ดั้งเดิม เพราะมีเอกลักษณ์มีข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนใคร ในสิ่งต่างๆ การคิดแบบบรรจบกันยังมีบทบาทสำคัญ ในโครงสร้างของความสามารถในการสร้างสรรค์

การคิดแบบบรรจบกันหมายถึง วิธีคิดที่มีทิศทาง ขอบเขตและขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยใช้หลักการกฎหมายและวิธีการที่จัดตั้งขึ้น การคิดที่ต่างกันและการคิดแบบบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นส่วนเสริม เมื่อผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการคิด พวกเขาต้องการทั้งการคิดแบบแยกส่วนและการคิดแบบผสมผสาน

ความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จใดๆ เป็นผลมาจากการผสมผสานการคิด 2 ประเภทนี้ ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์บางอย่างกับความสามารถทั่วไป การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความฉลาดเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ ผู้ที่มีระดับสติปัญญาต่ำเกินไป ไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์สูงได้

นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ และลักษณะบุคลิกภาพยังสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผลจากการศึกษาแบบหลายบุคคลแบบครอบคลุมแสดงให้เห็นว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีลักษณะบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ ได้แก่ ความสนใจที่หลากหลาย ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การคิดที่เข้มงวด ความจำดีและประสิทธิภาพในการทำงาน การมีอิสระดี การมั่นใจในตัวเอง มีทักษะการเข้าสังคมสูง มีความทะเยอทะยานสูง ตรงไปตรงมา เปิดใจ

ความหมายที่สมจริงสำหรับผู้คน ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงพรสวรรค์และความสามารถเท่านั้น แต่ยังเป็นความรับผิดชอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีที่ไม่คาดคิดในการแก้ปัญหาที่ยาก เพราะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที การตัดสินจากผลการปฏิบัติงานของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจากการศึกษา การฝึกอบรมและการปฏิบัติ

ปัญหาคือ การทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเป็นคำศัพท์ที่เข้มข้นมาก และผู้คนไม่สามารถทำได้ หากไม่มีผลลัพธ์มากมายที่สร้างโดยบรรพบุรุษของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผู้คนมีความเข้าใจผิดและอคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในจิตใจของพวกเขา

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > บั้นท้าย ที่มีรอยดำและมีรอยแตก เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง