โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

การอนามัยโลก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์การอนามัยโลก

การอนามัยโลก หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะลงทุนในด้านสุขภาพและการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ การนำกลยุทธ์ด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่น มาใช้เป็นกลยุทธ์แบบแยกส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อื่นๆ เช่น สุขภาพหรือสำหรับเด็ก การมีอยู่ของข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ข องภาคสุขภาพกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น การศึกษา สวัสดิการสังคม เกษตรกรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านสุขภาพ

รวมถึงการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น กำหนดประสิทธิผลของการให้บริการด้านสุขภาพในทุกด้านที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ควรเป็นลักษณะเฉพาะของกลไกในการทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานของภาคส่วนสุขภาพ ดำเนินการตรวจสอบความเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและวัยรุ่นที่อ่อนแอที่สุดในสังคม จะไม่เสียเปรียบในการวางแผนภาคสุขภาพ การให้บริการดูแลและให้บริการ เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ปรึกษาหารือกับประชาชนทั่วไปและเยาวชน ในการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ บทบาทขององค์ การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกสำหรับยุโรปถือว่าสุขภาพเด็กและวัยรุ่น เป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด องค์การอนามัยโลกสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามปรับปรุงสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนในระดับสูงสุดทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานระดับภูมิภาคสร้างขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างประเทศที่มีอยู่กับสหภาพยุโรป

หน่วยงานของสหประชาชาติ เช่น กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และโครงการร่วมของสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวี เอดส์ ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาและธนาคารโลก และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในระดับชาติ นอกจากนี้ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาแนวทางประสานงานด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่น สำนักงานระดับภูมิภาคของ WHO

สำหรับยุโรปมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านต่อไปนี้ การวิเคราะห์และการพัฒนานโยบาย และกลยุทธ์ด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่นอย่างครอบคลุม การสร้างขีดความสามารถและการสนับสนุนสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และการแทรกแซงด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่นในระดับชาติและระดับภูมิภาค พัฒนาและรักษามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบาย กลยุทธ์ การแทรกแซงและการบริการด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค สำหรับการเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและโครงสร้างระหว่างภาคส่วน ดังนั้น กลยุทธ์ของยุโรปการพัฒนาสุขภาพที่ดีของเด็ก จึงมีคำอธิบายปัญหาและโอกาสที่มีอยู่ในสาขา เพื่อเสริมสร้างทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา สุขภาพ สำหรับสมาชิกที่สำคัญที่สุดของสังคมซึ่งเป็นเด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครองทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กรและทุกประเทศสมาชิกมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วม ในสุขภาพของคนรุ่นต่อไป

การอนามัยโลก

ความมุ่งมั่นของพวกเขาในด้านนี้ จะยังคงไม่ประสบผลสำเร็จ การลงทุนเหล่านี้เป็นการลงทุนระยะยาว และต้องก้าวไปไกลกว่าความชอบส่วนตัวหรือตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากแต่ละชุมชนและแต่ละประเทศ จะสามารถรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เป็นผลโดยตรงจากมุมมอง และความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหานี้ ความสำเร็จจะปรากฏเฉพาะหลังจากเสร็จสิ้นงานเท่านั้น ความล้มเหลวจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อสายเกินไป ที่จะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นงานหนัก

แต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นประเมินค่าไม่ได้ จุดมุ่งหมายของบทความนี้ คือการมีส่วนร่วมในความพยายามเหล่านี้โดยระบุปัญหาเร่งด่วนที่สุด ที่ประเทศสมาชิกของภูมิภาคยุโรปเผชิญอยู่ แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนแนวทาง และแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ หลักการพื้นฐานของการรักษาและการดูแลป้องกันสำหรับเด็ก การดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับเด็กนั้นจัดทำโดยคลินิกเด็ก

ตามอาณาเขตในระบบการดูแลทางการแพทย์แบบครบวงจรสำหรับเด็กอายุ 0 ถึง 17 ปีรวม คลินิกผู้ป่วยนอกอื่นๆ ศูนย์ให้คำปรึกษาและวินิจฉัย ศูนย์วางแผนครอบครัวและขยายพันธุ์ สถาบันฟื้นฟู แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพพิเศษ ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชิงลึก และการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ หากเหมาะสมคลินิกเด็กเมืองช่วยให้มั่นใจได้ว่า การให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชากร ของเด็กการดูแลทางการแพทย์

โดยกุมารแพทย์ประจำเขตของแผนกการแพทย์ และการป้องกันแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญของแผนกให้คำปรึกษา และการวินิจฉัยแพทย์การดูแลฉุกเฉินทางการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์และสังคม ความช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดบริการทางการแพทย์สำหรับเด็กในสถานศึกษา ในด้านการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น คลินิกเด็กดำเนินการ การเฝ้าสังเกตทางการแพทย์แบบไดนามิก ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

รวมทั้งร่างกายและระบบประสาท เด็กที่มีพยาธิสภาพเรื้อรัง เด็กที่มีความพิการที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล การฟื้นตัวตามกำหนดเวลารวมถึงเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับบริการทางสังคม มาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเจ็บป่วย ระบุรูปแบบของโรคในระยะเริ่มต้นและระยะแฝง โรคที่มีความสำคัญทางสังคม รวมทั้งไวรัสตับอักเสบบีและซี การติดเชื้อเอชไอวี ระบุปัจจัยเสี่ยงของโรค ความทุพพลภาพและการตายดำเนินการตรวจป้องกันเด็กเล็ก

เช่นเดียวกับเด็กในช่วงอายุที่กำหนด รวมทั้งวัยรุ่นที่ทำงาน การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และการปฐมนิเทศแพทย์โดยคำนึงถึงสภาวะสุขภาพ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสังคมของเด็กเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาและควบคุมการปรับตัว การสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับการเตรียมเยาวชนชายเข้ารับราชการทหาร การดำเนินงานป้องกันและปรับปรุงสุขภาพในสถาบันการศึกษา ควบคุมการจัดระบบโภชนาการที่เหมาะสมของเด็กเล็ก

ตลอดจนเด็กที่เลี้ยงดูและศึกษาในสถาบันการศึกษา การอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่ถูกสุขลักษณะและถูกสุขลักษณะ ดำเนินการสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในหมู่เด็ก รวมทั้งในสถาบันการศึกษาและครอบครัว การดูแลทางการแพทย์ของเด็กที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางกายภาพและการกีฬา การสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับเด็กในสถานพักผ่อนหย่อนใจ และสถานบริการสุขภาพ ดำเนินการตรวจสุขภาพของนักศึกษาสถานศึกษาก่อนและระหว่างฝึกงานในองค์กร

พนักงานที่เข้ารับการตรวจเบื้องต้น และการตรวจสุขภาพเป็นระยะ การดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนในลักษณะที่กำหนด การจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ สังคมและจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่มีเด็ก การแนะนำเทคโนโลยีการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาใหม่ วิเคราะห์งานของคลินิก รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสังเกตการณ์จ่ายยา

บทความที่น่าสนใจ : น้ำในทะเลทราย ทำไมอูฐตายเพราะกระหายน้ำในทะเลทราย ดังนี้