โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

โรงเรียนบ้านควนลำภู

นายสุชาติ ตาดทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านควนลำภู

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนลำภู

โรงเรียนบ้านควนลำภู เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่5 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่จังหวัด.นครศรีธรรมราช ตำบล.ปริก เมื่อก่อนเรียกว่า อำเภอทุ่งสง หลังจากนั้นทางอำเภอทุ่งสง จึงได้มีประชาชนมากขึ้น แล้วจึงมีการออกมาตั้งอำเภอใหม่ชื่อว่า อำเภอทุ่งใหญ่ และได้ทำการเปิดการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านควนลำภู ในระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จะติดกับ ตำบล.ทุ่งใหญ่ อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช ทิศใต้ จะติดกับ ตำบล.กรุงหยัน อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช ทิศตะวันออก จะติดกับ ตำบล.ทุ่งสัง อำเภอ.นาบอน จังหวัด.นครศรีธรรมราช ทิศตะวันตก จะติดกับ ตำบล.ท่ายาง อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช วิสัยทัศน์  นักเรียนโรงเรียนบ้านควนลำภู รักการเรียนรู้ มีจิตสำนึก มีความเป็นไทย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทางโรงเรียนบ้านควนลำภู ยังเป็นถานการศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้และการจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ ตามการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประพฤติดีมีความรู้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนานวัตกรรม ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยการศึกษาและมีคุณภาพ 2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเลิศ ตอบสนองตามความถนัด และตามศักยภาพของผู้เรียน 3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ และจะมีการยกเว้นกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย 4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และมีความเป็นผู้นำในทุกด้าน มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทำงานเพื่อสังคม และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 5. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 6. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาของผู้เรียน 7. มีความ รักชาติ ศาสนา มีวินัย ลำหน้าทางความคิด และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 8. มีความคิดสร้างสรรค์ และผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์
นานาสาระ

เพศของมนุษย์ สายพันธุ์สามารถแบ่งออกเป็น 2ประเภทขึ้นไปเรียกว่า เพศ เพศของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 6ประเภทในระดับที่แตกต่างกัน ตามมุมมองที่แตกต่างกันได้แก่ เพศทางพันธุกรรม เพศโครโมโซม เพศอวัยวะ เพศที่อวัยวะเพศเพศทางจิตวิทยา และเพศทางสังคม ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ 6เพศเหล่านี้มาดูด้วยกัน

6 ระดับที่แตกต่างกันของเพศของมนุษย์

1. ยีนเพศ ในระดับพันธุกรรมยีนSRY มักถูกมองว่า เป็นยีนกำหนดเพศกล่าวคือ ยีนที่มียีนSRY จะพัฒนาเป็นเด็กผู้ชาย และผู้ที่ไม่มียีนSRY จะพัฒนาเป็นเด็กผู้หญิง จากการศึกษาพบว่าSRY เป็นเพียงยีนหนึ่งในหลายๆ ยีนที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศ ในปัจจุบันมีการค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเพศมากกว่า 12ยีน และควบคุมการพัฒนาลักษณะทางเพศของทารกในครรภ์ จากระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน ปัญหาในขั้นตอนใดๆ จะทำให้พัฒนาการทางเพศผิดปกติ

2. โครโมโซมเพศ ในระดับโครโมโซมมนุษย์มีโครโมโซม 46คู่ 23คู่ ซึ่งโครโมโซม 44คู่ 22คู่เรียกว่า ออโตโซม ซึ่งส่วนใหญ่ควบคุมการพัฒนาของร่างกาย ในขณะที่โครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเพศเรียกว่า โครโมโซมเพศ ซึ่งมักจะใช้ X และY เพื่อแสดง คาริโอไทป์ของโครโมโซมเพศของผู้ชายปกติคือ 46 XY คาริโอไทป์ของโครโมโซมเพศของผู้หญิงปกติคือ 46 XX

โดยทั่วไปเชื่อกันว่า ถ้ามีโครโมโซมY อยู่ในโครโมโซมของตัวอ่อนมนุษย์ มันจะพัฒนาเป็นเด็กผู้ชาย ถ้าขาดโครโมโซมY ก็จะพัฒนาเป็นเด็กผู้หญิง อย่างไรก็ตาม บางคนมีพัฒนาการทางเพศที่ผิดปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือโครงสร้างของโครโมโซมเพศตัวอย่างเช่น ถ้าคาริโอไทป์ของโครโมโซมเพศคือ 45 XO แสดงว่ามีความผิดปกติของเพศหญิง หากโครโมโซมของโครโมโซมเป็น 48 XXXY มันแสดงให้เห็นเซลล์ที่เจริญผิดปกติ ชายและอื่นๆ แน่นอนว่า ออโตโซม ยังมีผลกระทบบางอย่างต่อพัฒนาการทางเพศ แต่ก็มีผลกระทบมากขึ้นต่อการพัฒนาระบบ

3. เพศของอวัยวะเพศ อวัยวะเพศส่วนใหญ่หมายถึง องค์ประกอบของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ของทารก อวัยวะเพศ เป็นสถานที่หลักในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศของทารก และฮอร์โมนเพศเป็นสารสำคัญ ที่ควบคุมพัฒนาการของลักษณะทางเพศ ดังนั้นความผิดปกติของอวัยวะเพศ จะส่งผลต่อลักษณะทางเพศของทารก อวัยวะเพศของเด็กผู้ชายเป็นเนื้อเยื่ออัณฑะ และอวัยวะเพศของเด็กผู้หญิงเป็นเนื้อเยื่อรังไข่

เนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ที่ผิดปกติ จะนำไปสู่ลักษณะทางเพศที่ผิดปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางการแพทย์ ผู้คนแบ่งเพศของทารก ตามลักษณะของเนื้อเยื่ออวัยวะเพศ เมื่ออวัยวะเพศเป็นลูกอัณฑะ ไม่ว่าปากช่องคลอดจะมีลักษณะอย่างไร ก็จัดเป็นเด็กผู้ชาย ถ้าปากช่องคลอดมีลักษณะคล้ายกับเด็กผู้หญิงเรียกว่า เพศชายเทียม เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์เป็นรังไข่จะจัดเป็นเด็กผู้หญิง ถ้าปากช่องคลอดมีลักษณะเหมือนเด็กผู้ชายเรียกว่า หญิงเทียม เฉพาะเมื่ออวัยวะเพศมีทั้งเนื้อเยื่อรังไข่ และอัณฑะเท่านั้น จึงเรียกว่า กะเทยที่แท้จริงในผู้ป่วยที่มีภาวะกระเทยจริง เนื่องจากอัณฑะและรังไข่ มีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ลักษณะทางเพศของทารกจะมีแนวโน้มที่แน่นอน

4. เพศที่อวัยวะเพศ อวัยวะเพศของมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ภายในและภายนอก เพศของอวัยวะเพศภายนอก เป็นวิธีการจำแนกเพศที่คุ้นเคยมากที่สุดกล่าวคือ แบ่งตามลักษณะของอวัยวะเพศภายนอก ภายใต้การมองเห็นโดยตรงเด็กผู้ชายคือ อวัยวะเพศชายถุงอัณฑะและอัณฑะ ส่วนเด็กผู้หญิงคือ คลิตอริสและช่องคลอด โดยทั่วไปแล้วเพศของอวัยวะเพศภายใน จะต้องได้รับการพิจารณาจากการตรวจโดยมืออาชีพ

เด็กผู้ชายได้แก่ ไขสันหลัง ถุงน้ำเชื้อและต่อมลูกหมาก เด็กผู้หญิงคือ มดลูกท่อนำไข่และรังไข่ ความสับสนของผู้คนเกี่ยวกับเพศของทารก มักมาจากการไม่ยืนยันเพศของอวัยวะเพศภายนอก เมื่ออวัยวะเพศของผู้ชาย ไม่ได้รับการพัฒนาอวัยวะ เพศนั้นจะคล้ายกับช่องคลอดของเด็กผู้หญิงมาก และบางครั้งก็อาจผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงไม่พบว่า บางคนไม่สามารถเข้ากันได้กับเพศก่อนหน้า จนกว่าพวกเขาจะเป็นวัยรุ่น และมาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

5. เพศทางจิตวิทยา เพศทางจิตวิทยาหมายถึง ตัวตนของทารกที่มีเพศของตัวเอง ในแง่หนึ่งมันเกี่ยวข้องกับการควบคุมยีน และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางพันธุกรรม ในทางกลับกันมันยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครอบครัว และการระบุบทบาท โดยทั่วไปเชื่อกันว่า การระบุเพศเริ่มตั้งแต่อายุ 1-2ขวบและโดยพื้นฐานแล้ว จะเสร็จสมบูรณ์เมื่ออายุ 3-5ปี ดังนั้นเมื่อลักษณะทางเพศของทารกคลุมเครือ ผู้ปกครองต้องนำไปตรวจและรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกเกิดอาการผกผันในการระบุเพศ ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนทางจิตใจและบุคลิกภาพ

6. เพศ ผู้คนยังคุ้นเคยกับเรื่องเพศ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า เพศสภาพ ส่วนใหญ่หมายถึง การระบุเพศของทารกในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมถึงการระบุสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง สถาบันทางสังคม และหน่วยงานทางกฎหมายโดยทั่วไปแล้ว เป็นการยากที่จะเปลี่ยนเพศ ระดับแรกมีเพียงเพศทางสังคมเท่านั้น ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเพศยังคงต้องใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยากเช่น การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การรับรองของโรงพยาบาล และการอนุมัติจากศาล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเพศของทารก